Sponsoreret indhold

Vælg det rette internet til privat såvel som til erhverv

Når man skal have valgt internet, er der flere forskellige ting, man skal holde øje for, så man finder frem til et internet, der kan håndtere alt det, man har behov for. Det er gældende, uanset om man sender mails, kører programmer eller lignende på arbejdet, eller om man streamer sport, spiller online casino med bonus med Rød25 eller lignende i hjemmet. Der vil dog være lidt forskellige ting, man skal holde øje med, i forhold til om man skal have nyt internet til privaten eller til arbejdspladsen. Dermed ikke sagt, at der ikke vil være nogle parametre, der er forholdsvis ens på tværs af internet til privat og erhverv. Når man ser på det private, er det meget essentielt at overveje, hvor mange der er på nettet ad gangen.

Er der mange enheder på nettet på samme tid i hjemmet? Få en hurtigere hastighed

Når man har mange enheder som eksempelvis computere, tablets og lignende koblet til nettet ad gangen, vil det kræve en hel del af internethastigheden, og det kan derfor være en fordel at vælge et internet med en forholdsvis høj internethastighed. Har man en enhed på nettet ad gangen, og bliver der mest streamet, spillet og lignende online, er det tilstrækkeligt med omkring 10 Mbit. Har man flere enheder på ad gangen, vil det ikke være tilstrækkeligt at fordele de 10 Mbit ud på flere enheder, hvorfor man som tommelfingerregel skal regne med, at man skal tilføje omtrent 4-6 Mbit for hver enhed, man kobler på nettet på samme tid. Derfor handler det om, at man overvejer, hvor mange enheder man cirka har online ad gangen i gennemsnit og derefter finder frem til en passende internethastighed. Ydermere kan det dog være, at man har nogle behov, der gør, at man skal have internet, der yderligere er hurtigere, hvilket eksempelvis er gældende for tilfælde, hvor man skal synkronisere data, downloade filer og lignende.

Internet til erhverv har ofte større krav end internet til privat

Synkronisering af data, download af filer og lignende er meget af det, man benytter internetforbindelsen til på mange forskellige arbejdspladser, mens det også er her, man kører nogle tunge programmer, der kræver en god internetforbindelse. Derfor er det også vigtigt, at man har en god internetforbindelse i virksomheden, således der er skabt de bedste forudsætninger for, at medarbejderne kan udføre arbejdet så optimalt som muligt. Her er der også ofte mange enheder på ad gangen, mens mange af disse enheder benyttes til arbejde, der kræver en meget god internethastighed. Derfor kan det også være en fordel at alliere sig med teleselskaber, der tilbyder løsninger til internet i virksomheden. Herudover kan man af mange teleselskaber også få hjælp til at omsætte teknologi, netværk mv. til forskellige løsninger, der kan viderebringe virksomheden på et højere niveau.

Spil ansvarligt | Minimum 18 år. StopSpillet: 70 22 28 25 | ROFUS.nu | Regler og vilkår gælder