Arkiver

GuideNyhederUngt Tech

Investor-rådgiveren om Løvens Hule: “Værdisæt virksomheden smart!”

I Key­stones er vi store fans af DR’s iværk­sæt­ter­pro­gram “Løvens Hule”. Første sæson er nu forbi og læring nr. 1 må være, at man som iværk­sæt­ter skal have godt styr på prisen på virk­somhe­den – ”værdis­æt­nin­gen” — før man beder om penge fra pri­vate inve­storer.

JanRosenbom_KeystonesGæsteindlæg af Jan Rosenbom, partner i Keystones.

Adskil­lige iværk­sæt­tere i Løvens Hule beder f.eks. om 1 mil­lion kro­ner for 10% ejeran­del af virk­somhe­den, hvilket værdis­æt­ter virk­somhe­den til 10 mio. kr.

Dejligt runde tal, men hvis pro­duk­tet ikke er helt færdigt, omsæt­nin­gen endnu ikke er beg­y­ndt at drible ind og teamet er skrø­be­ligt, så er det meget svært at lande investerin­gen til en høj værdisætning.

Der er prob­le­mer med værktøjskassen
Mange iværk­sæt­tere ved ganske enkelt ikke, hvad deres startup er værd. Det skyldes først og fremmest, at de klas­siske værdis­æt­ningsme­toder (f.eks. dis­counted cash flow meto­den) er vanske­lige at anvende for en startup, der står med begrænsede reg­n­sk­ab­stal og skrø­be­lige bud­get­ter.

Det ender ofte med excel bud­get­ter der løber løbsk med drama­tisk vækst i omsæt­ning og bundlinje på kort tid – de såkaldte ”hockey sticks”. Ambi­tio­nen om aggres­siv indt­jen­ing skal naturligvis være på plads, men det er sam­tidig svært at sandsyn­lig­gøre over for en ruti­neret investor, at kun­derne står skri­gende uden for døren lii­i­ige om lidt.

Deru­dover har iværk­sæt­teren sjældent samme fin­ger på pulsen som den pro­fes­sionelle investor. Inve­storen ser måske 100 virk­somheder og 25 værdis­æt­ninger på et år, mens iværk­sæt­teren typisk kun ser sin egen.

Det svarer til en førstegangs-huskøber, der møder en ruti­neret ejen­domsmæ­gler – der er stor forskel på erfaringsniveauet.

Det er ikke kun i Løvens Hule at vær­dian­sæt­telse er deal breaker num­mer 1. En omfat­tende busi­ness angel analyse, bekræfter at “værdis­æt­ning” er den primære bar­riere for investeringer.

Et hånd­gri­beligt værktøj
Vi har begået en ”værdis­æt­ningsindika­tor for danske star­tups”, som du kan bruge. Vi har valgt at lægge det hårdt prøvede excel ark til side et øje­b­lik for i stedet at kali­brere på bag­grund af en række realis­erede early stage investeringer i danske start-ups i 2012 — 2015.

Vi har kigget bag investor­præsen­ta­tion­erne og spurgt hvilken værdis­æt­ning virk­somhe­den egentligt blev han­dlet til. Derefter har vi fjer­net de sta­tis­tiske out­liers, der har realis­eret fan­tastisk høje eller deprimerende lave han­delsværdier. Afs­lut­ningsvis har vi kom­bineret værdis­æt­ningerne med fem fak­torer, som i vores optik udgør de primære ”value dri­vers”: Behovet, teamet, udviklingsstadiet, marked­spo­si­tio­nen og rettighederne.

Baseret på hvor din virk­somhed står i de enkelte fel­ter kan du altså udregne et helt konkret bud på virk­somhe­dens værdi i det danske marked. Vores ”høker kalkule” skal naturligvis ikke anven­des som en fac­itliste, men blot som en ud af flere ”værdis­æt­ningsindika­torer” — og dermed som et dialogværk­tøj for virk­somhed­se­jere og inve­storer.

Bemærk at det er vigtigt at have styr på om du og investor taler om pre-money værdi eller post-money værdi (vær­dien hen­holdsvis før og efter kap­i­talind­skud).

Vores model udreg­ner virk­somhe­dens “pre-money værdi”. Læs mere udførlig beskriv­else og kalkule om de to begre­ber her: Pre money vs. post money.

Held og lykke med kapitaljagten!

Skriv et svar